Техномаркет - Брза испорака до дома

Рокот за испорака до вашиот дом е во рамките на 24 часа до 4 работни дена од порачката, освен при празници. Можни се доцнења за кои ќе бидете известени од наш соработник.

Цената за испорака е 300,00 ден. до било кое место на територијата на Република Македонија, независно од видот на стоката и бројот на продуктите во една порачка.

Додека ја формирате Вашата порачка за купување од онлајн продавницата, ќе видите поле „Време достава”. Во него може да наведете посакувано време за испорака и при можност од наша страна, ние ќе се прилагодиме со него.

Техномаркет може да побара дополнителна потврда, вклучително по телефон, факс, е-пошта. Во случај да биде откажана горебараната информација, тоа автоматски води до отказ на порачката со или без дополнителна информација.

Цената задостава е наведена под самиот артикал и се калкулира автоматски во порачката.

Испораката е до влезот на зградата, куќата на адресата наведена во порачката.

Техномаркет не сноси одговорност за доцнења во случај кога задоцнувањето е предизвикано од компанијата која ја врши испораката или поради причини независни од Техномаркет.Веднаш по испораката, производите треба да бидат внимателно прегледани од страна на купувачот или лице ополномоштено од него. При евентуални оштетување, удари или други штети установени при испораката, потребно е штетата да се пријави во одделот за on-line продажба на е-маил webshop@tehnomarket.com.mk или на телефон 02 3 088 044. При наведени невистинита или грешна адреса, лице за контакти и/или телефон при во порачката, Техномаркет не е обврзан на какво и да било исполнување на истата.При предавање на производите, купувачот/клиентот или трето лице задолжително потпишуваат испратница и други придружни документи.За трето лице се смета секој, чие име не е наведено во порачката, но го прима производот на адресата наведена на порачката. Во случај, кога Клиентот не е достапен за исполнување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса, или не е обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, Техномаркетсе ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.

Кога испорачаните производи не соодвествуваат на порачката, Клиентот може да побара производите да му бидат заменети со нови, доколку направи нова порачка во рок од 24 часа од испораката.

Потрошувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини.

Потрошувачот правото може да гооствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен.

Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или фактурата или сметко потврда кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот Техномаркет нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара:

- да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или

- да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ.

Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека има таков производ за продажба во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето (според Член 50 од ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ)